logo

.

Regulamin internatu

Prawa i obowiązki wychowanków
 • Wychowanek ma prawo do:
  1. Opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa na terenie internatu.
  2. Wyżywienia za pełną odpłatnością.
  3. Zgłaszania kierownikowi, wychowawcom, przedstawicielom Rady Młodzieżowej Internatu lub innym pracownikom internatu uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw wychowanków.
  4. Zapoznania się z rozkładem dnia oraz regulaminem internatu.
  5. Właściwych warunków do nauki własnej.
  6. Korzystania z wypoczynku w czasie wolnym, wyznaczonym w rozkładzie dnia.
  7. Uczestniczenia w uroczystościach, imprezach oraz innych zajęciach organizowanych w internacie.
  8. Korzystania z wszystkich pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych, służacych do nauki a także rozwijania i pogłębiania zainsteresowań i uzdolnień.
  9. Współuczstniczenia w układaniu jadłospisu.
  10. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia internatu.
  11. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, dotyczących niepowodzeń szkolnych i zamieszkania w internacie.
  12. Współuczestniczenia w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
  13. Poszanowania godności osobistej w sprawach prywatnych, rodzinnych i koleżeńskich.
  14. Przyjmowania w internacie gości w określonych godzinach i miejscu po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy.
  15. Wzajemnych odwiedzin w pokojach mieszkalnych do godziny 21.00
  16. W razie usprawiedliwionej nieobecności wychowanek ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu nieobecności co najmniej z jedniodniowym wyprzedzeniem.

 

 • Wychowanek ma obowiązek:
  1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, jak najlepiej wykorzystywać czas nauki własnej.
  2. Przestrzegać norm współżycia w grupie, w pokoju, dbać o miłą atmosferę w internacie.
  3. Przestrzegać harmonogramu zajęć internatu.
  4. Czynnie uczestniczyć w realizacji zadań na rzecz własnej i innych grup wychowawczych, angażować się do pracy w sekcjach.
  5. Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.
  6. Utrzymywać czystośc pomieszczeń, dbać o estetykę wnętrz oraz otoczenia internatu.
  7. Pełnić dyżury całodniowe, godzinne oraz w stołówce internatu wg ustalonego harmonogramu.
  8. Współpracować z Radą Młodzieżową, wspierać jej działania nowymi pomysłami, mającymi na celu podniesienie poziomu imprez i uroczystości.
  9. Okazywać szacunek wychwawcom oraz innym pracownikom internatu, podporządkować się zarządzeniom kierownika internatu.
  10. Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, wylgarności i zarozumialstwa, szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
  11. Godznie i kulturalnie zachowywać sie w internacie, poza nim, nie palić papierosów, nie pić napojów alkoholowych, nie używać narkotyków.
  12. Dbać o zdrowie własne i kolegów.
  13. Wykazywać troskę o sprzęt i urządzenia internatu.
  14. Zgłaszać zamierzoną nieobecność na zajęciach lekcyjncych i przyczynę.
  15. W przypadku choroby informować wychowawcę o swojej niezdolności i konieczności stostowania leków.
  16. Uzgadniać z wychowawcą wszystkie wyjazdy z internatu w ciągu tygodnia.
  17. Informować kierownika internatu w przypadku niemożliwości powrotu z domu do internatu po wyjeździe na niedzielę.

 

 • Ponadto:
  1. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania przeisów przeciwpożarowych obowiązujących w bydynku internatu, powinien znać instrukcję przeciwpożarową i plany ewakuacyjne znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach.
  2. Surowo zabrania się samowolnego naprawiania instalacji elektrycznych, używania grzałek lub manipulowania przy urządzeniach elektrycznych. Wszystkich wychowanków obowiązuje oszczędność energii elektrycznej, wody itp.
  3. Zabrania się wychowankom prasowania w pokojach, do tego celu służy prasowalnia.
  4. Zabrania się wychowankom wstępu i przebywania w kuchni, piwnicach, pomieszczeniach magazynowych oraz strychu.
  5. Zabrania się siadania na parapetach okien i wychylania się z okien.

Uczniowie w szkole

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem